Spring til indhold

Vandring

Status

Der skelnes her mellem vandreruter og stier/trampestier. Ruter er skiltede ruteforslag, vandrerne kan følge, mens stier er anlagte stier eller trampede spor, man kan gå på.

Vandreruter

Møn, Bogø og Nyord er godt stillet med hensyn til skiltede vandreruter. Vordingborg Kommune (VK) har et godt samarbejde med både Naturstyrelsen (NST), lokale lodsejere, foreninger og Museum Sydøstdanmark (MSD) omkring vandreruterne.

Oversigt over skiltede vandrerruter (fremgår også af kort):

 • Møn Rundt/ Camønoen (VK/MSD)
 • 6 afmærkede ruter i Klinteskoven (NST/VK)
 • 5 afmærkede ruter i Ulvshaleskoven (NST)
 • Silderuten i Stege (?)
 • Sundhedssti Stege-Udby Skov (NST)
 • Hjertesti Stege-Udby Skov (Hjerteforeningen)
 • Nyords bi-vandresti (?)
 • Spor i landskabet – Bogøsporet (Bogø Lokalforum)

Den lokale vandrerute Camønoen, der blev indviet og åbnede i 2016, ejes af MSDs og er deres ansvar, men VK vedligeholder vandreruten, da Camønoens hovedrute følger den regionale/kommunale vandrerute Møn Rundt.

Camønoen har udviklet sig til et brand. Ikke bare for selve ruten, men for Møn generelt. Virksomheder startes i Camønoens navn, og der er en opfattelse af, at hele Møn er Camønoen. Det er som udgangspunkt positivt og udtryk for en stor succes. Men det skaber en del forvirring mht. ansvar og ejerforhold af ruten og behovet for faciliteter og service på ruten. Der er desuden ytret lokal utilfredshed omkring vandrerturister, der ikke følger den skiltede rute eller overskrider privates grænser og tålmodighed. Det kan være svært at se, om en sti er privat eller offentlig, og ifølge Naturbeskyttelsesloven må man gerne færdes på alle stier og veje i dagtimerne.

70 % af Camønoen er på asfalt, 30 % på strand, markveje, trampestier og skovstier. VK arbejder konstant på at rykke vandreruten væk fra asfaltveje i samarbejde med lokale lodsejere og samtidig skabe bedre forbindelser på ruten.

Stier / Trampestier

Der er ganske få stier med status som offentlige stier og ganske få kommunale stier udenfor Stege. De fleste er nævnt her:

 • Telefonstien Ulvshale (NST)
 • Kirkestierne ved Magleby og Damsholte
 • Præstegårdstien Damsholte
 • Stien til Hårbølle Strand
 • Ormestrædet Damme
 • Vollerup Hårbølle Højsletten
 • Præstebjergstien
 • Borrensbjergstien
 • Askebystien
 • Nyord stierne

De fleste stier, markveje og trampestier på Møn er på private arealer. Generelt kan siges, at der er forskellige ejerforhold, underlag og tilstande.

Indsatser

Sydkystdanmark har iværksat en undersøgelse af Camønoen i forhold til at kunne øge tiltrækningen for outdoorturister. Rapporten vil komme med anbefalinger til forbedringer i forhold til turisme.

Tabel der viser antal besøgende på forskellige steder
Lokalitet Juni Juli August September Oktober
Boardwalk Møns Klint 5967 30026 28801 2216 19216
Geocenter trappe 10686 36370 53799 4346 262
Jordbassiner 1         1511
Jordbassiner 2         3178
Stege - Udby Skov         897
Støvvasen - Vejerbod         586
Søndergade - Nyord 14381 22572 29244 20866 43206
Ålebæk Strandvej 804 1365 1103 821 296
Kostervej       144 70
Kong Asgers Høj         1231
Klekkende Høj         13248

Langs Ulvshalevejen anlægges en grussti fra Nyordbroen til statens arealer.
Magleby Kirkesti renoveres i 2021

I 2020 opsatte Vordingborg Kommune persontællere på 6 forskellige stier/ruter på Møn og Nyord. Opsætningen er koordineret med statens persontællere på statens arealer, så det gerne skulle ende med et samlet billede af vandring/færdsel til fods på Møn, Bogø og Nyord. Staten og Vordingborg Kommune har en aftale om at have adgang til informationer fra parternes persontællere. I skemaet herunder kan ses registreringer fra persontællerne. Enkelte persontællere er udskiftet pga. tekniske problemer, derfor de manglende registreringer juni-september 2020.

Statistik på Camønoen udregnes af Museum Sydøstdanmark ved sammentælling af salg af kort, besøgende hos Camønoens aktører og henvendelser i Camønobutikken på Møns Museum. Af tallene fremgår det, at Camønoen har været en meget stor succes med helt op til 13.000 vandrere kun 5 år efter dens indvielse.

Tabel der viser antal besøgende på camønoen
Årstal 2016 2017 2018 2019 2020
Vandrere 9000 11000 11000 12000 13000
Kort solgt 1000 1300 900 700 1300

Fremadrettet

Der samarbejdes fortløbende med lokale aktører, lodsejere, staten og Museum Sydøstdanmark om forbedringer på Camønoen.

Det er en udfordring at styre vandreturisters færdsel på Camønoen i forbindelse med dels den organiserede turisme, hvor eksterne virksomheder sender turister til Møn og den uorganiserede. Det opleves, at turisterne ikke bare vandrer på den afmærkede rute, men også på mange andre stier og veje uden for ruten til gene for lokalbefolkningen. Det er svært at styre, og derfor er det vanskeligt for både VK, NST og MSD at indgå aftaler med lodsejere og andre om færdsel eller ikke færdsel på lodsejernes ejendom. Alle parter bliver stillet til ansvar for problemer, der ikke umiddelbart kan identificeres eller løses.

En løsning kan være, at udvide det offentlige stinet ved at ændre status på udvalgte stier og markveje til offentlige stier evt. ved ekspropriation. Det er især området syd for Noret og på Østmøn, der ses et behov.

Sydkystdanmark iværksatte i 2020 en undersøgelse om Camønoen i forhold til at kunne tiltrække og fastholde outdoorturister samt udvikle bæredygtig turisme på Møn.

Rapporten er udkommet og leverer anbefalinger til forbedring af Camønoen.
Anbefalingerne i rapporten Camønoen 2.0 understøtter administrationens anbefalinger i denne rapport men stiller højere krav til Vordingborg Kommunes bidrag til bæredygtig turisme.

Anbefalinger

Det anbefales, at der afsættes en pulje til et nyt projekt med dialog med lodsejere om udpegning af konkrete stier og markveje, der kan indgå i det offentlige stinetværk og ændre status til offentlig sti (evt. ved ekspropriation), og så Camønoen i højere grad lægges væk fra asfaltvejene på vandrevenligt underlag.
Økonomisk overslag: 300.000 kr i 2021 og 2022.

At der ved planlægningen for ferieparken ved Hjelm Bugt udlægges offentlige stier i området, som skaber forbindelse til kysten, og som kobles op på Camønoen.

Det anbefales endvidere, at der i regi af Biosfære Møn igangsættes et projekt i samarbejde med turismeaktørerne om bedre styring af vandreturisters færdsel/ Outdoorturisme ved at nudge turisterne til at anvende etablerede ruter og faciliteter.

Det anbefales, at der arbejdes på en bedre organisering af Camønoens aktører, se rapporten Camønoen 2.0.

Kort

Klik på kortet og det vises i stort vindue, hvor du kan zoome ud og ind.

Inde på det store kort kan du på lagikonet billede af lagikonet tænde og slukke for temaerne.

kort der viser camøno vandreruter på Møn

kort der viser afmærkede vandreruter på Møn