Spring til indhold

Turismen i Vordingborg Kommune

Turismen i Vordingborg Kommune har opnået en pæn økonomisk vækst gennem de seneste år. Således er målet om en fordobling af omsætningen, fastsat i potentialeplanen for Kystdestination Møns Klint i 2014, allerede indfriet 3 år før forventet. Turisternes forbrug skaber en mængde arbejdspladser i kommunen. I 2018 skabte turisternes forbrug 1.156 årsværk (i turismeerhvervet og i afledte erhverv), hvilket udgør 7,4% af det samlede antal beskæftigede i kommunen.

Status

Betydningen af turismeindustrien på Møn og Vordingborg Kommune som helhed kan ikke underdrives og beskrives bl.a. i Turismestrategi- og handleplan for Vordingborg Kommune udarbejdet i 2019:

”Vordingborg Kommune har et stort potentiale på turismeområdet. Allerede i dag er der mange besøgende udefra til kommunens attraktioner, detailhandel, restauranter, cafeer, spillesteder og naturen. Særligt har kommunen på hele det kulturelle felt både et større antal besøgende og store investeringer.

I de afledte forretningsområder i form af detailhandel, overnatning mv. kan der være et væsentligt potentiale for at øge omsætningen.

Ud over de økonomiske effekter en øget turisme har i forhold til øget omsætning i turisterhvervene og øget beskæftigelse vil der også være effekter, som har mere indirekte betydning for Møn som et attraktivt sted at bo og leve. Et højere aktivitetsniveau i kulturlivet og en højere kvalitet i den fysiske infrastruktur vil komme borgerne på Møn til gode og vil øge kommunens attraktion som bosætningssted. Den dynamik, som skabes ved et højt antal af besøgende både fra ind- og udland, er med til at gøre Vordingborg Kommune til et attraktivt sted at bo og et udstillingsvindue for bosætning. Historisk har denne dynamik været en del af Vordingborgs identitet. Mange besøgende har gennem de seneste mange år medvirket til at skabe det præg, som særligt Møn har, og som er et godt afsæt for en styrket turismeindsats. ”[1]

_______________________________
[1]Turismestrategi- og handleplan, Vordingborg Kommune, 2019.

Potentialeplan for kystdestination Møns Klint

I 2014 blev der udarbejdet en Potentialeplan for kystdestination Møns Klint, der gjorde status over udviklingen af lokalturismen med fokus på at sætte nye mål for den fremtidige udvikling. I denne anbefales det, at Møns fremtidige udvikling skal baseres på og kendetegnes som en kystdestination, der indeholder Danmarks Vildeste Natur. Møn bør realisere sit stærkeste stedbundne potentiale; den vilde, uberørte, anderledes natur. Der konkluderes desuden, at for at indfri potentialerne skal Møn bl.a. arbejde for følgende fremadrettet:

  • Fordoble den årlige turismeomsætning i 2022. Dette svarer til en årlig omsætning på 440 mio. kr. i 2012 til 840 mio. kr. i 2022.
  • Fokusere på flere heldagsturister – også i skuldersæsonerne.
  • Arbejde for at kunne håndtere flere overnattende i sommersæsonen.
  • Øge samarbejdet mellem aktører.
  • Styrke markedsføring, bæredygtighed samt infrastruktur - både fysisk og digital.

Turismens økonomiske betydning SydkystDanmark 2018-19

I 2019 kom analysen om turismens økonomiske betydning (TØB) i SydkystDanmark, det 4 kommunale destinationssamarbejde. Analysen dækker hele destinationen, men flere parametre er opgjort på kommune niveau. Desværre er det i analysen ikke muligt at zoome ind på Møn alene. Det er grundet i anonymitetskrav fra Danmarks statistik, der gør at tal kun kan opgøres på kommune niveau. Både SydkystDanmark og Møn-Sydsjælland Turistforening bruger dog en tommelfingerregel, der siger, at forsigtigt estimeret kan omkring 80% af turismeopgørelserne i kommunen, henføres til turismen på Møn.

Analysen viser dog, at målet fra potentialeplanen, som er gentaget i Turismestrategi- og handleplanen, om at fordoble omsætningen fra en årlig omsætning på 440 mio. kr. i 2012 til 840 mio. kr. i 2022, blev nået allerede i 2018 med en turismeomsætning på 860 mio. kr.

Turismeforbruget fordelt på produkter er kun opgjort på hele destinationen og der er ikke specifikke tal for Vordingborg Kommune alene. Men fordelingen formodes at være den samme i gennemsnit, som tallene viser i det 4 kommunale destinationssamarbejde. Her viser analysen, at turismeforbruget fordeler sig med 47% på deciderede turismeprodukter i form af overnatning, restaurant, lokal transport, rejseservice, lystbådehavne samt kultur og forlystelser. 36% forbruges i detailhandelen, herunder føde- og drikkevarer samt benzin. De sidste 17% er opgjort som ”andre produkter” der ikke er specificeret nærmere.

Kommercielle og ikke kommercielle overnatninger

Billede af tabel der viser turismeforbrug og turismeandel fordelt på kommuner, sorteret efter turismeforbrug, region sjælland 2018

I TØB analysens tabel 1.1 om turismeforbruget i 2018 er forbruget opgjort på kommercielle og ikke kommercielle overnatninger. Således er forbruget 24 mio. kr. højere for ikke kommercielle overnatninger. Der forbruges for 442 mio. kr. af turister der benytter eget feriehus, overnatter privat hos familie og venner eller er endagsgæster. Forbruget blandt kommercielt overnattende turister på hotel, camping, vandrehjem, feriecenter, lystbådehavn, bondegårdsferie samt i lejet feriehus og – helårsbolig, udgør 418 mio. kr.

Ser vi på udviklingen af kommercielle overnatninger i kommunen siden 2008, er der ikke den store udvikling at spore. Kommercielle overnatninger i Vordingborg Kommune er summen af overnatninger i feriehus, campingpladser, lystbådehavne, hoteller, feriecenter og vandrehjem. Overnatningerne udgjorde i 2008 i alt 380.000 og i 2019 er antallet steget til 400.000. Det er en begrænset stigning i antallet af kommercielle overnatninger på 20.000 på de 11 år. I løbet af årene har der været nedgang, specielt i 2011-12 og specielt faldt de antallet af overnatninger på campingpladser og i lystbådehavne i disse år, men siden er det gået stødt fremad.

Ud af de 400.000 kommercielle overnatninger i 2019, udgør næsten halvdelen eller 48%, overnatninger i feriehuse. Herefter følger campingpladser med 25%, lystbådehavne med 11%, hoteller med 8% og feriecenter/vandrerhjem udgør tilsammen 9%.

I 2019 var der i Vordingborg Kommune 4.565 feriehuse, hvoraf de 509 huse var til udlejning.[2] Det er disse 509 huse der genererer 48% af det samlede antal kommercielle overnatninger i kommunen og samtidig en stor del af den kommercielle turismeomsætning. Til gengæld er de over 4.000 feriehuse der ikke udlejes, med til at generere en stor del af omsætningen under ikke kommercielle overnatninger, i form af eget brug af feriehuset og besøg af familie og venner.

Af de 400.000 kommercielle overnatninger er det ca. 50/50 med hensyn til nationalitet. 201.000 af overnatningerne er foretaget af danskere og 199.000 er udlændinge. Langt størstedelen af de udenlandske overnatninger er tyskere, der står for 133.000 af de udenlandske overnatninger. Hollændere står for det næsthøjeste antal, nemlig 27.000 overnatninger, og svenskerne indtager pladsen som nummer 3 med 9.000 overnatninger. Tyskland er altså det suverænt vigtigste udenlandske marked, hvilket sikkert kun vil blive styrket i fremtiden med åbningen af Femern bælt tunnelen.

___________________________________________
[2] Vidensgrundlag for udviklingsplan for Sjælland og Øerne, Kommunesammendrag, delrapport 2, november 2019.

Turismesæson

De kommercielle overnatningerne i Destination SydkystDanmark koncentrerer sig om sommermånederne juni, juli og august (55 pct.). Det er primært overnatningerne i lystbådehavne og på campingpladser, der er sæsonbetonede. Destinationen byder dog også velkommen til gæster i både skulder- og vintersæsonen. Forretningsturisternes overnatninger fordeler sig lidt mere jævnt over året, og der er samtidig en betydelig del af overnatningerne, der bliver registreret af feriegæster på hotel uden for højsæsonen.

Turismesæson 2020

Turismesæsonen for 2020 har været meget speciel, uden at vi endnu har de endelige tal opgørelser for året. De forventes først endelig tilgængelige i løbet af foråret 2021, da der er forsinkelse på opgørelse af overnatningstal, specielt på feriehusområdet. Tilbagemeldingerne fra både erhverv og borgere, har dog båret præg af at der aldrig er set så mange gæster før i højsæsonen. Det hænger sammen med corona-rejserestriktionerne, der har ”tvunget” mange danskere til at holde deres hovedferie i Danmark frem for under fremmede himmelstrøg. Samtidig er naturen i højere grad blev brugt som udflugtsmål, hvilket har skabt et øget pres fra endagsturister der ellers ikke ville være kommet.

Det er svært at sige noget kvalificeret om hvordan sæsonen er gået, før vi har egentlige opgørelser i hånden. Og en ting er højsæsonen, men ligeså vigtigt er det at kigge på året som helhed. Det kan være at noget af det tabte i foråret blev indhentet over sommeren, men til gengæld ser det ud til at efterår/vinter sæsonen bliver en stor nedgang, med alle de corona-restriktioner virksomhederne har været ramt af.

Indsatser

Der er brug for at arbejde med sikring af bedre data om turismen i kommunen. Administrationen følger med interesse et nyt projekt der startede i 2020. Datadrevet Turismeudvikling er navnet på projektet som Destination SydkystDanmark, VisitLolland-Falster og analysebureauet Inzights gennemfører i perioden maj 2020 – april 2023. Formålet er at løfte vidensniveauet om turismen og udviklingen i turismen i området til gavn for områdets SMV'ere og DMO'erne. I projektet arbejdes der bl.a. med at indsamle data i samarbejde med overnatningssteder, attraktioner, seværdigheder, kommuner etc. og dermed skabe et samlet datagrundlag til brug for den fremtidige turismeudvikling i området.

Fremadrettet

Udviklingsplan for turismen på Sjælland og Øerne

Den fælles kommunale udviklingsplan for turismen på Sjælland og øerne blev offentliggjort den 31/8-20. Vordingborg Kommune er en af de aktive parter i udviklingsarbejdet, som skal øge turismeomsætningen på Sjælland og øerne frem mod 2025 på et bæredygtigt grundlag.

I den fælles udviklingsplan for turismen på Sjælland og øerne arbejdes der med begrebet stærke kraftcentre for turismen. Møn er udpeget som et af de tre eksisterende kraftcentre sammen med Odsherred og Lolland-Falster. Udpegningen betyder et større fokus på udviklingen af potentialerne i kraftcentrene, i retning mod en bæredygtig turisme udvikling. I de udpegede kraftcentre skal der arbejdes med at styrke service og kvalitet i de eksisterende turismeprodukter, samt en kapacitetsudvikling på overnatningsområdet, og en udvikling hen mod flere turismesæsoner. Idéen er, at der skal ske en spredning af turismen ud på hele Møn og til en større del af året, så den fremtidige vækst i turismen sker i samspil med og under hensyn til både den sårbare natur, men også lokalsamfundene.

Ny strategi for Destination SydkystDanmark

Destination SydkystDanmark er ved at udarbejde en ny strategi for det 4 kommunale destinationssamarbejde. Det forventes at der vil være stor fokus på bæredygtig turisme i strategien, som bliver lanceret på nytårskonferencen den 3. februar 2021.

Bæredygtig turismestrategi for Vordingborg Kommune

I efteråret 2019 lød startskuddet for arbejdet med en strategi for bæredygtig turisme i Vordingborg Kommune, i efteråret, hvor der i regi af Møn UNESCO Biosfære og i samarbejde med Møn-Sydsjælland Turistforening blev gennemført en temadag om FNs Verdensmål for bæredygtig udvikling og fremtidens bæredygtige turisme. På baggrund af resultaterne fra denne dag har Vordingborg Kommune nedsat en arbejdsgruppe, der planlægger den videre udviklingsproces for en bæredygtig turismestrategi i Vordingborg Kommune.

Der er gennemført workshops i efteråret 2020, hvor en række nøglepersoner i kommunen blev inviteret til at deltage i en udviklingsproces om en strategi for bæredygtig turisme i Vordingborg Kommune 2021-2025 - og i forlængelse heraf en handlingsplan for bæredygtig turisme på Møn samt en handlingsplan for bæredygtig turisme på Sydsjælland. Det forventes at strategien vil være klar i løbet af februar 2021, hvorefter processen med de 2 tilhørende handlingsplaner igangsættes.

Overnatningskapacitet

Hvis det skal lykkes med at fastholde og udvikle turismen i kommunen og særligt på Møn, er det essentielt, at der arbejdes med at udvide overnatningskapaciteten i højsæsonen, og at sæsonen udvides. Det bidrager de to aktuelle projekter på Feriepark Hjelm Bugt og Sukkerfabrikken til.

Det kan bidrage til at konvertere en del af det stigende antal endagsturister til overnattende gæster, som alt andet lige slider mindre på faciliteter og lægger flere penge i lokalområdet. Der mangler dog kvalificeret viden om endagsturisterne færden og ageren på Møn, specielt i højsæsonen.

Derudover kan det medvirke til, at der kommer mere ikke sæsonbetonet overnatningskapacitet i kommunen, som vil gøre kommunen mere attraktiv for turisme uden for højsæsonen, hvor det ikke er videre attraktivt at overnatte i lystbåd eller på campingplads. Der skal arbejdes mod mere turisme i skulder sæsonerne, men også gerne om vinteren, hvor der er masser af oplevelser at byde på. Det kalder på bedre samarbejde i værdikæderne, så turisterne har produkter på hylderne også uden for højsæsonen.

Belastning på infrastruktur og faciliteter

Trafikal og rekreativ infrastruktur skal fortsat udvikles, hvis vi vil have glade af tilbagevendende turister i området fremadrettet. Kapaciteten på vejene og i flere af de rekreative områder har været ekstra presset i sæsonen 2020.

Det er derfor essentielt for den fremtidige udvikling, at der også arbejdes med at løse problemstillingerne på infrastrukturen og for stort pres på de rekreative faciliteter. Der skal arbejdes med bedre offentlig transport i højsæsonen og nye måder der kan få turisterne til at lade bilen stå under deres ophold.

Et egentligt velkomstcenter på Møn, kunne være en del af løsningen, hvor gæster i fremtiden bliver kanaliseret de rigtige steder hen på øen, får alternative transport-muligheder oplyst og møder de produkter der kan tilbydes under opholdet. Samtidig kunne et sådant center agere smeltedigel for værdikædesamarbejder og udviklingen af nye produkter, der tilgodeser fremtidens turister.

Anbefalinger

Det anbefales, at der fortsat arbejdes med at sikre bedre data, der kan danne grundlag for oplyst udvikling af turismen i Vordingborg Kommune på et veloplyst grundlag, bl.a. ved at arbejde for dataindsamlingsmetoder, der kan isolere Møn i opgørelserne.

Hvis der forsat er et ønske om at fastholde og udvikle turismen i kommunen og særligt på Møn, anbefales det, at der fortsat arbejdes for at udvide overnatningskapaciteten i højsæsonen, og at sæsonen udvides. Det bidrager de to aktuelle projekter på Feriepark Hjelm Bugt og Sukkerfabrikken til.

Samtidig bør der konkret arbejdes på, at flere sommerhuse udlejes kommercielt og at udlagte sommerhusområder og områder til feriehoteller realiseres.

Det anbefales endvidere, at der arbejdes for udvidelse af turistsæsonen til skuldersæsonerne bl.a. gennem bedre samarbejde i værdikæderne, så turisterne har produkter på hylderne også uden for højsæsonen. Dette vil indgå som et element i den kommende strategi for bæredygtig turisme.

Den trafikale - og rekreative infrastruktur skal fortsat udvikles, hvilket nærværende plan skal komme med forslag til løsninger på, på den korte bane ved helt konkrete tiltag, som kan iværksættes forud for turistsæsonen 2021 – og på den længere bane i form af anbefaling til konkrete analyser, dataindsamling samt udviklingsprojekter i samarbejde med turismeaktørerne. Sidstnævnte vil ligeledes indgå i den kommende strategi for bæredygtig turisme.

Endelig er anbefalingen, at der etableres et egentligt velkomstcenter på Møn, hvor gæster bliver kanaliseret de rigtige steder hen på øen, får alternative transportmuligheder oplyst og møder de produkter der kan tilbydes under opholdet.