Spring til indhold

Samlede anbefalinger

Planen viser, at der fortsat skal arbejdes med, at sikre bedre stedsspecifikke baggrundsdata, der kan danne grundlag for en oplyst udvikling af turismen i Vordingborg Kommune og specifikt på Møn.

Hvis det skal lykkes at fastholde og udvikle turismen i kommunen og specifikt på Møn, skal der arbejdes med:

 • at konvertere det stigende antal endagsturister til overnattende gæster,
 • at udvide overnatningskapaciteten i højsæsonen,
 • at arbejde mod mere turisme i skulder sæsonerne og om vinteren,
 • at den trafikale infrastrukturen forbedres,
 • at forbedre de eksisterende faciliteter frem for at etablere nye – der er dog behov for flere toiletter, flere borde og bænkesæt samt øget rengøring og affaldstømning
 • at håndterer det stigende antal turister, der ikke ønsker at bruge de eksisterende overnatningsmuligheder og øvrige faciliteter.

Helt overordnet handler det om at udnytte eksisterende muligheder bedre samt at der er behov for flere midler til drift frem for penge til nye faciliteter, det er f.eks. mere attraktivt at forsørge i naturen frem for på et beskidt offentligt toilet.

At konvertere endagsturister til overnattende gæster, øge overnatningskapaciteten og sikre længere turistsæson, handler bl.a. om at der skal være flere-, forskellige- og bedre overnatningstilbud, samt at der er bedre samarbejde i værdikæderne, så turisterne har produkter på hylderne også uden for højsæsonen.

Der er brug for at sikre bedre data, der kan danne grundlag for oplyst udvikling af turismen i Vordingborg Kommune på et veloplyst grundlag, bl.a. ved at arbejde for dataindsamlingsmetoder, der kan isolere Møn i opgørelserne.

Endelig er anbefalingen, at der etableres et egentligt velkomstcenter på Møn, hvor gæster bliver kanaliseret de rigtige steder hen på øen, får alternative transportmuligheder oplyst og møder de produkter der kan tilbydes under opholdet.

Nærværende plan viser, at der inden for de eksisterende rammer er gode muligheder for at skabe flere-, forskellige- og bedre overnatningsmuligheder, så det handler i højere grad om at udnytte de eksisterende rammer og den eksisterende kapacitet frem for at udlægge nye områder.

Konkret bør der arbejdes på,

 • at flere sommerhuse udlejes kommercielt,
 • at udlagte sommerhusområder og områder til feriehoteller realiseres,
 • at indgå dialog med campingerhvervet for at se på muligheden for øge antallet af campinghytter og udnytte muligheden for vintercampering.

Infrastrukturelt er der et fint forgrenet vejnet og mange cykel og stiruter på Møn. Når den trafikale infrastruktur skal forbedres handler det bl.a. om at en stor del af vejnettet ikke har udviklet sig side 60’erne og ikke er gearet til nutidens trafik samt at der flere steder mangler cykelstier. VVM’erne for de nye feriecentre vil pege på konkrete problemstillinger og forslag til løsninger.

Følgende konkrete tiltag kan dog iværksættes for at forbedre infrastrukturen og tage presset af vejnettet:

 • I sommermånederne 2021 (1. maj – 1. oktober) foretages trafiktællinger på udvalgte vejstrækninger specielt i og omkring Stege og Lendemarke og på Klintevej ved Møns Klint.
  Økonomi 0 kr
 • Vejdirektoratets tællestation på Støvvasen skal tælle permanent hele sommeren.
  Økonomi 0 kr
 • Der iværksættes en interviewundersøgelse i samarbejde med turismeaktørerne om turisternes bestemmelsessted, besøgsformål, rute, transportform, oplevede udfordringer, ønsker til forbedringer.
  Økonomi (anlæg): 250.000 kr.
 • Der udarbejdes en Strategisk fysisk plan for trafikafvikling med konkrete anbefalinger til langsigtede tiltag.
  Økonomi (drift og anlæg): forelægges til budget 2023.
  Økonomi (Anlæg): 200.000 kr.
 • Dialog med Vejdirektoratet om tydelig skiltning om P-pladser ved indgangen til Stege (på Lendemarke siden).
  Økonomi (anlæg): 200.000 kr.

 • Dialog med politiet om muligheden for en generel sænkning af den tilladte hastighed på de mindre veje.
  Økonomi: 0 kr. 
 • Samarbejde med turistaktørerne om bedre formidling af busbetjening
  Økonomi (anlæg): 50.000 kr.
 • Udvidet samarbejde med Sukkerfabrikken om P-pladser på deres område (inkl. skiltning).
  Økonomi (anlæg): 75.000 kr.
 • Vordingborg Kommune presser vedvarende på for, at staten opprioriterer cykelsti-strækningen fra De Hvide Sten til Lendemarke.
  Økonomi: 0 kr
 • Der afsættes en pulje til etablering af grussti i Klinteskoven for cykelturister som forlængelse af Kridtstien på statens arealer.
  Økonomi (anlæg): 500.000 kr.
 • Der afsættes midler til drift og vedligehold af eksisterende cykelruter.
  Økonomi (drift): 100.000 kr. pr. år.
 • Der afsættes en pulje til et nyt projekt med dialog med lodsejere om offentlige stier mhp. at lægge dele af Camønoen væk fra asfaltvejene på vandrevenligt underlag.
  Økonomi (anlæg): 300.000 kr. i 2021 og 2022, i alt 300.000 kr.
 • At der ved planlægningen for ferieparken ved Hjelm Bugt udlægges offentlige stier i området, som skaber forbindelse til kysten, og som kobles op på Camønoen.
  Økonomi: 0 kr.
 • Der igangsættes et projekt i samarbejde med turismeaktørerne om bedre styring af vandreturisters færdsel/ Outdoorturisme ved at nudge turisterne til at anvende etablerede ruter og faciliteter.
  Økonomi: 0 kr.
 • Der arbejdes på en bedre organisering af Camønoens aktører.
  Økonomi: 0 kr.

I forhold til faciliteterne viser planen, at der er rigtig mange faciliteter på Møn og i området generelt. Desuden lægger staten gerne areal til nye faciliteter, Museum Sydøstdanmark fundraiser gerne og tager bygherrerollen til anlæg. Det store problem er at sikre midler til drift - Hvis skraldespande er fuld, smider folk affaldet ved siden af.

Konkret anbefales det:

 • I sommerhalvåret ansættes to Camøno-Rangere / Handyman til at tage rundt på Møn, Bogø og Nyord i turistsæsonen (1. maj – 1. oktober), for at holde orden og løbende kontrol, være synlige for turister og lokale.
  Økonomi (drift): 400.000 kr. pr. år.

 • I 2021 og 2022 fastholdes rengøring af toiletter (og åbningssæson) på niveauet for 2020.
  Økonomi (drift): 2 mio. kr. i 2021 og 2022, i alt 4 mio. kr.
 • Det anbefales endvidere, at driften på tømning af affald i det offentlige rum på Møn i 2021 og 2022 holdes på samme niveau som i 2020.
  Økonomi (drift): 1 mio. kr. i 2021 og 2022, i alt 2 mio. kr.

 • Der afsættes en pulje til et pilotforsøg med sortering af affald i det offentlige rum i 2021 inden der træffes beslutning om en endelig løsning.
  Økonomi (anlæg): 100.000 kr.
 • Der afsættes midler årligt drifttilskud til ny Dark Sky Shelter i Hegnede Skov og nye servicefaciliteter som multtoilet, affald og drikkevand.
  Økonomi (drift): 30.000 kr pr. år.
 • I 2021 udarbejdes en samlet plan for placering og drift af toiletter (rengøringsfrekvens, åbningssæson, vedligehold, hærværks-sikring) eller indgåes aftaler med private om toiletadgang langs Camønoen
  Økonomi (drift og anlæg): forelægges til budget 2023.
 • For at være bedre rustet til turistsæsonen 2021 (og 2022) opsættes 5 mobile toiletvogne på strategiske steder langs Camønoen (inde i landet) i perioden 1. maj - 1. oktober og med daglig rengøring.
  Økonomi (anlæg): 120.000 kr. i 2021 og 2022, i alt 240.000 kr.
 • Der afsættes midler til drift af den nye kommunale toiletbygning (toiletter/bad) ved Klintholm Gods Lake Apartments.
  Økonomi (drift): 180.000 kr. pr. år. 

__________________________________

 I alt anlæg: 1,975 mio. kr.

I alt Drift (2021-2022): 6,24 mio. kr.

I alt drift: 710.000 kr. pr. år.