Spring til indhold

Rammer for turismen

Status

Sommerhusområder

Sommerhusferie er den mest udbredte ferieform i Danmark og udgør knap halvdelen af alle kommercielle overnatninger i Vordingborg Kommune.

I kommuneplanen er der udlagt syv sommerhusområder på Møn og Bogø: Sommerhusområdet Bogø, - Hårbølle Strand N og S, - Oddermose Strand, - Råbylille Strand, - Hegnede (Ulvshale) og - Ulvshale, med i alt ca. 2.440 sommerhusgrunde og ca. 1.970 sommerhuse. Hertil kommer de mindre rekreative områder med feriehuse ved Ulvshale og Råbylille/Hjulsporet.

I de eksisterende sommerhusområder er omkring 80 % af sommerhusgrundene udnyttet, men i nogen områder er der større sammenhængende områder, der er ubebygget.

I Hegnede er der lokalplanlagt for ca. 130 sommerhuse mere og der er et område på ca. 4,7 ha der endnu ikke er lokalplanlagt for.

I Råbylille Strand er der ca. 2,7 ha uplanlagt sommerhusområde, hertil kommer at Vordingborg Kommune med landsplandirektiv af 16. september 2019 har fået mulighed for at udlægge et nyt ca. 4,1 ha stort sommerhusområde ved Råbylille Strand, med op til 24 sommerhusgrunde.

Campingpladser

Campingpladser er i mange henseender en alternativ, anderledes og billigere ferieform der udgør et alternativ til de traditionelle sommerhusområder. Campingpladserne udgør derfor et vigtigt tilbud for det almene ferie- og friluftsliv.

På Møn er der syv campingpladser: Camping Vestmøn, Camping Mønbroen, Møn Strandcamping Ulvshale, Keldby Camping Møn, Camping Møns Klint, Pomlerende Camping og Stege Camping. Campingpladserne har tilsammen 902 campingenheder hvor Camping Møns Klint er den største plads med 400 campingenheder. Ingen af camping-pladserne på Møn har vintercampering og der er meget få campinghytter (kun fire af pladserne har campinghytter i mindre omfang).

Campingpladserne reguleres gennem udlejningstilladelser jf. campingreglementet landzonetilladelser og de større pladser også via lokalplaner.

Der må ikke camperes uden for campingpladserne. Der er dog mulighed for at etablere bondegårdscampering og mindre primitive overnatningspladser, hvilket dog ofte kræver landzonetilladelse.

Nye campingpladser skal have en kapacitet på mindst 100 campingenheder, jf. campingreglementet, hvilket skal forhindre en mere tilfældig spredning af små campingpladser rundt omkring i landskabet, og dermed beskytte natur- og landskabsmæssige interesser.

Der kan dog gives tilladelse til mindre campingpladser i tilknytning til f.eks. vandrehjem og lystbådehavne hvor man kan udnytte de eksisterende faciliteter. Desuden kan der, helt undtagelsesvis gives udlejningstilladelse i områder inden i landet hvor der ikke er basis for en stor campingplads. På Møn, der er så kendt en turistdestination, vurderes det generelt ikke, at forudsætningerne er til stede for mindre campingpladser jf. campingreglementet, selvom mindre pladser efterspørges.

Ud over de egentlige campingpladser er der 15 autocamperpladser på Bogø-, Hårbølle- og Stege Havn.

Netop autocampisterne er et selvstændigt segment er, der ofte har andre ønsker end det, en campingplads kan tilbyde. De er mere mobile og efterspørger i højere grad centrumsnære, attraktivt beliggende pladser tæt på shopping og andre attraktioner med få servicefaciliteter, eller muligheden for at være ”alene” i naturen.

Derfor vælger autocamperturister for det meste at overnatte andre steder end på campingpladser, hvilket er en udfordring i forhold til at understøtte med relevante faciliteter, og skaber frustrationer hos lokalbefolkningen.

Hoteller, feriecentre, Bed & Breakfast m.v.

Hoteller har traditionelt være betragtet som en mere luksuriøs ferieform end sommerhuse og camping. Med tiden er der kommet en række varianter til.

Lovgivningsmæssigt betragtes hoteller, Bed & Breakfast (B&B), vandrerhjem, kursuscentre feriehoteller, ferielejligheder mm. alt sammen som hotelvirksomhed, og skal altid opfylde hotelbegrebet og kan derudover kræve en tilladelse efter sommerhusloven fra Erhvervsstyrelsen.

Hotelbegrebet

Hoteller, betragtes som hotelvirksomheder kun med værelser, varieret udlejningsperiode og højt serviceniveau. Kerneområdet for bestemmelsen er hoteller i traditionel forstand, der omfatter hoteller med værelsesudlejning og servering af måltider.

Hoteller mv. er i udgangspunktet ikke omfattet af sommerhuslovens krav om udlejningstilladelse, men det er Erhvervsstyrelsen der vurderer om hotelbegrebet er opfyldt.

For at høre under hotelbegrebet skal der være tale om en selvstændig erhvervsvirksomhed, der modtager overnattende gæster. Gæsterne skal modtages i en form for reception. Der stilles ikke store krav hertil, og receptionen kan således bestå af en form for nøgleudlevering. Men der skal være mulighed for servering af et af dagens hovedmåltider i særskilte serveringslokaler. Desuden skal der være tale om et samlet anlæg, hvilket i praksis betyder, at både servering og overnatningsfaciliteter m.v. skal være placeret således, at det fremtræder som én samlet enhed.

Feriehuse/feriecentre er hoteller, hvor der er tilknyttet fritliggende hytter, og evt. andre faste konstruktioner, herunder telte mv., der udlejes for mere end fem nætter af gangen kræves der udlejningstilladelse efter sommerhusloven.

Feriehuse/feriecentre må ikke få karakter af at være sommerhus. Efter fast praksis vil det sige, at hytterne er placeret i en samlet opstilling, eventuelt i klynger og med en afstand på maksimalt 5-6 meter mellem de enkelte huse eller hytter. De kan ikke udstykkes som enkeltparceller. Det er Erhvervsstyrelsen, der vurderer om hotelvirksomheden lever op til kravene, og ikke får karakter af sommerhusudstykninger.

Hotelenheder/-hytter kan i Danmark ejes individuelt, men det skal sikres at de fortsat er en del af en hoteldrift, så det ikke får karakter af et sommerhusområde. Det vil være muligt for de enkelte ejere at overnatte på feriehotellet (dvs. til egen brug), men efter praksis kan dette ikke ske i mere end ca. 5 uger årligt, og ejeren vil efter praksis desuden ikke kunne gøre krav på, at brugen skal ske i ejerens hotellejlighed/-hytte.

Der er enkelte undtagelser fra kravet om tilladelser (fx værelsesudlejning, bondegårdsferie mv.), lige som den lovgivningsmæssige forståelse og den almene folkelige forståelse ikke altid spiller sammen.

Først undtagelsen

Værelsesudlejning/bondegårdsferie

Værelsesudlejning (fx mindre B&B) er udlejning af et enkelt værelse eller en del af en helårsbolig der ikke er særskilt indrettet med henblik på udlejning. Det kræver ingen tilladelse.

Bliver værelset eller dele af boligen indrettet med henblik på udlejning, betragtes det dog som en feriebolig.

Ferieboliger i eksisterende bebyggelse

Der er forskel på om boligen ligger inden for eller uden for kystnærhedszonen. Da næsten hele Møn er omfattet af kystnærhedszone gennemgås kun mulighederne inden for kystnærhedszonen.

Der er i kystnærhedszonen mulighed for, at etablere op til 10 ferieboliger, fx B&B, bondegårdsferie mv. på op til 100 m2 i overflødiggjorte landbrugsbygninger. Det er dog et krav, at bygningerne er mindst 5 år gamle og ikke skal om- eller tilbygges i væsentligt omfang. Det er således ikke muligt at indrette ferieboliger i staklader, presenninghaller m.v. Etableringen af ferieboliger kræver minimum landzonetilladelse og man skal have en udlejningstilladelse efter sommerhusloven fra Erhvervsstyrelsen.

Man kan ikke indrette ferieboliger i anden bebyggelse end overflødiggjorte landbrugsbygninger inden for kystnærhedszonen.

Ferieboliger i ny bebyggelse

Ny bebyggelse omfatter både større bygninger med mulighed for flere boliger, hytter og andre konstruktioner herunder telte der opstilles i mere end 6 uger eller som opstilles på samme areal gentagende gange.

Etableringen af nye ferieboliger kræver, lige som ferieboliger i eksisterende bebyggelse, som minimum landzonetilladelse og udlejningstilladelse fra Erhvervsstyrelsen efter sommerhusloven. I realiteten er det dog ikke muligt at opnå tilladelse til etablering af nye ferieboliger, da Erhvervsstyrelsen efter fast praksis ikke meddeler udlejnings-tilladelse efter sommerhusloven til nyopførte ferieboliger. Der er dog en mulighed hvis det er i forbindelse med enten et hotel eller campingplads.

Hoteller, feriehoteller, feriecentre, vandrehjem

På Møn og Bogø er der flere hoteller, vandrehjem, B&B mv. Nogle af de største og mest kendte hoteller er Præstekilde Hotel, Klintholm Gods Lake Apartments, Liselund ny Slot, Residens Møen og Hotel Stege Nor. Der er ikke overblik over hvor mange værelser/enheder/lejligheder der er på hoteller og vandrehjem lige som der ikke er et samlet overblik over antallet af Bed & Breakfast der er på Møn og Bogø.

Etableringen af hoteller mv. kan normalt ske i både byer og på landet hvis det er i overensstemmelse med kommuneplanens bestemmelser, rammer og evt. lokalplaner. I landzonen kan mindre hoteller mv. etableres på baggrund af landzonetilladelse mens større hoteller (mere end 10 enheder) kræver lokalplan.

Ifølge kommuneplanen kan mindre feriehoteller, kroer og lignende placeres i centerbyerne eller i sommerhusområderne. Det forudsætter, at hotellerne indpasses gennem en lokalplanlægning, der bl.a. sikrer, at placeringen ikke medfører gener for omkringliggende beboelse, og at offentlighedens muligheder for adgang til og ophold ved kystområderne ikke forringes, ligesom der skal tages hensyn til naturinteresserne.

Feriehoteller skal jf. kommuneplanen opføres med en maksimal størrelse på normalt 200 enheder. I købstæderne kan der dog tillades op til 350 enheder. Bebyggelsestæthed skal tilpasses de lokale forhold.

I kommuneplanen er der udlagt rammer til feriehoteller ved Hårbølle Strand, Ulvshale og Klintholm Havn, desuden kan der placeres feriehotel i det nye sommerhusområde ved Råbylille Strand. Ved Hjelm Bugt og på Farø giver kommuneplanen mulighed for placering af et større hotel/feriehotel, dog uden at fastsætte antallet af enheder. Det skal ske i forbindelse med lokalplanlægningen for et konkret projekt. Ved Hjelm Bugt er udpeget et konkret område (kommuneplanramme) på omkring 20 ha, mens der på Farø end ikke er udlagt en kommuneplanramme til feriecenter.

Lovgivningsmæssigt er der som sagt ikke forskel på hoteller og feriehoteller/feriecentre, men traditionelt har man opfattet feriehoteller/feriecentre som hoteller med fritliggende hytter som også kræver udlejningstilladelse. Ud fra den den definition, vil en række B&B virksomheder med ”hytter”/glamping, blive betragtet som feriehoteller/feriecentre, som kræver planlægning. I kommuneplanen er bestemmelserne vedr. feriehoteller dog primært møntet på større virksomheder med ”mange” feriehytter/lejligheder, der kræver lokalplan.

Enhedsbegrebet i kommuneplanen er et ældre begreb, som primært er brugt i kommunerne i det tidligere Storstrøms Amt. Enhedsbegrebet ligger op af campingenhedsbegrebet og siger noget om hvor mange værelser/lejligheder/hytter der kan være. Oprindeligt var tanken at der var 2 senge på en hotelenhed mens man på feriehoteller havde en familieenhed med 4-6 senge som der typisk også var plads til i et sommerhus, lige som campingvogne typisk havde plads til 2-4 personer i en campingenhed. I dag er begreberne flydt noget mere sammen og der findes både store hotelværelser/lejligheder med mange sengepladser og feriehoteller med færre sengepladser. Man kan derfor ikke længere, sige noget om hvor mange personer der er plads til på et feriecenter ud fra antallet af enheder, det styrende er i højere grad bebyggelsesprocenten og antallet af etager.

Enhedsbegrebet i kommuneplanens bestemmelser vurderes derfor ikke længere at være relevant.

Indsatser

I forbindelse med Vordingborg Kommunes ansøgning om udlæg og omplacering af sommerhusområder i landsplandirektiv af 16. september 2019 blev der udtaget ca. 2,5 ha sommerhusområde ved Ulvshale Skov, mens der blev mulighed for at udlægge et nyt ca. 4,1 ha stort sommerhusområde ved Råbylille Strand.

Med et nyt administrationsgrundlag for autocampere på Vordingborg Kommunes Havne fra maj 2020 er der givet mulighed for, at der kan etableres autocamperpladser på Bogø-, Hårbølle- og Stege Havn.

Fremadrettet

Samlet set vurderes det, at der er potentiale for ca. 550 sommerhuse mere inden for de eksisterende udlæg til sommerhuse. Hvis potentialet udnyttes, vil der være ca. 2.520 sommerhuse på Møn og Bogø, og på den baggrund vurderes det, at der ikke er behov for at søge om nye udlæg.

Der er inden for kommuneplanens rammer gode muligheder for at placere nye hoteller mv. i forskellige størrelser i hele området inden for kommuneplanens rammer og inden for lovgivningen, og det vurderes ikke, at der er behov for nye udlæg.

På campingområdet er der i området syv velplacerede campingpladser. En del af pladserne er meget små, og har svært ved at blive udvidet, da de ligger inden for den gamle 100 m strandbeskyttelseslinje, selvom de har areal og faciliteter til flere enheder. Det vil underbygge turismen i skuldersæsonerne, hvis campingpladserne tilbød vintercampering og havde flere campinghytter.

På europæisk plan er det klassiske campingsegment stærkt faldende. Til gengæld er der en vækst i autocamperturisterne og folk, der efterspørge luksus camping fx i hytter eller egentlig glamping. Glamping og autocampere udgør en særlig udfordring, da der typisk efterspørges små pladser ude i naturen og tæt på vandet, som ikke umiddelbart kan efterkommes jf. campingreglementet. Samtidig vil mange små pladser også kunne ødelægge oplevelsen af natur og landskab, som er det folk kommer for at opleve. Den stigende efterspørgsel på mere individuelle og naturnære oplevelser og overnatningsmuligheder bør imødekommes ved nye tiltag. Både fordi der er en efterspørgsel og dermed også et potentiale for udvikling, men også fordi den mere individualiserede og uorganiserede turisme giver et ukontrollabelt pres på naturen fordi turisterne søger ud i områder, hvor faciliteterne til at håndtere det ikke er til stede. Dette skaber dårlige oplevelser og frustrationer hos lokalbefolkningen.

Der er væsentlige lovgivningsmæssige begrænsninger, som hindrer nye tiltag som shelters, glambing mv. i naturen og tæt på vandet, som vil kræve dialog og samarbejde med staten.

Anbefalinger

Det anbefales, at den nye mulighed for at udlægge et nyt ca. 4,1 ha stort sommerhusområde ved Råbylille Strand indarbejdes i kommende kommuneplanrevision.

Det anbefales endvidere, at der indledes dialog med campingerhvervet om mulighederne og interessen for at campingpladserne vil tilbyde vintercampering og flere campinghytter.

Det anbefales at enhedsangivelsen i kommuneplanens retningslinjer udgår. I stedet indarbejdes en ny retningslinje vedr. hensyn til Dark Sky i forbindelse med nye større anlæg.

Kort

Klik på kortet og det vises i stort vindue, hvor du kan zoome ud og ind.

Inde på det store kort kan du på lagikonet billede af lagikonet tænde og slukke for temaerne.

Kort der viser camping, og sommerhusmuligheder på Møn