Spring til indhold

Faciliteter

Status

Møns hovedattraktion er Møns Klint. Men også Nyord, Camønoen er blevet væsentlige besøgsmål, lige som at både Camønoen og de nye Dark Sky og Unesco Biosfære certificeringer har medvirket til øget turisme og øgede turismeindtægter for turisterhvervet og følgeindtægter i handelen mv. til følge.

Overnatningskapacitet

Men overnatningskapaciteten er ikke fuldt med, og derfor udnyttes det fulde potentiale ikke, lige som at endagsturismen, som ikke genererer væsentlige indtægter til Møn, udgør en for stor del. Det kan de to feriepark/-hotelprojekter hjælpe med. Men de to projekter kan ikke gøre det alene.

Møn markedsføres som et sted, man kan komme tæt på naturen, og turister vil gerne opleve naturen tæt på, også om natten, og også når de skal sove. Derfor er løsningen ikke at udvide kapaciteten af eksisterende campingpladser eller udvide eksisterende primitive overnatningspladser. Der er behov for mere individorientere og naturbaserede overnatningspladser, hvor mennesker kan komme tæt på naturen og tæt på kysten. Og der er brug for faciliteter, der understøtter den individuelle, uorganiserede turisme.

Shelterpladser og teltpladser

Der har siden Camønoen åbnede været et problem med kapaciteten af primitive overnatningssteder på Møn.

Det er et broget billede, der tegner sig for shelterpladser og teltpladser på Møn, Bogø og Nyord. Statens tegner sig for cirka halvdelen af pladserne, men søger støtte til drift fra Vordingborg Kommune ved nyetableringer. Vordingborg Kommune har to offentlige shelterpladser i området, Neble og Bogø Havn. Vordingborg Kommune har indgået individuelt tilpassede samarbejdsaftaler om både drift og etablering af pladser med lokale lodsejere og frivillige, eks. Lokalråd, både på private og kommunale arealer, hvor Vordingborg Kommune har finansieret anlæg af shelterpladserne. En del shelterpladser er blevet til med hjælp fra landsbypuljen i forbindelse erhvervelse og nedrivning af faldefærdige bygninger.

Desuden er en del private aktører gået ind i arbejdet med at tilgodese behovet for flere overnatningspladser og har etableret sheltere til udlejning til vandrere.

Det har siden 2016 været et oplevet problem, at folk overnatter i telt på stranden, i private skove og på Møns Klint. Det er ikke tilladt, og det er til gene for både lokale, andre turister og naturen. Det forstyrrer og slider på naturen, og forøger den lokale modstand mod flere turister.

Camønopauser

Camønopauser er steder, hvor lokale og vandrere kan mødes. Her er de nødvendige facilititeter for vandrere – og den velkendte Camønobænk, som er vandrerutens varemærke.

På Møn, Bogø og Nyord er 9 Camønopauser, hvor Museum Sydøstdanmark har indgået partnerskabsaftaler med de lokale aktører/lodsejere. På de to Camønopauser på Hårbølle Havn og Klintholm Havn er det Vordingborg Kommune, der er vært.

Drikkevand

Vandrerne har tidligere år efterspurgt drikkevand på ruten. På Camønokortet, der opdateres årligt, er angivet alle steder på Møn med offentlig adgang til vand. I de seneste år er etableret yderligere seks nye udendørs vandposter på Møn langs Camønoen.

Toiletter

På Møn og Bogø findes i dag 15 lokaliterter med toiletfaciliteter, se fordelingen nedenfor:

Blå Flag         5 steder med sæsonåbning

Havne           2 steder med helårs åning

Havne           3 steder med sæsonåbning

Offentlige      4 steder med helårs åbning

Stege            Tirsdagsmarked mod betaling

Der er stor variation på service og kvalitet på de faciliteter der tilbydes de enkelte steder, hvor nogle har 2 toiletter, andre flere toiletter og/eller indrettet til handikapadgang, nogle er sæsinåbent, mens andre har helårsåbent.

På havnene er der badefaciliteter, vaskerum mv. men resserveret til havnenes turister, med kode udleveret ved betaling af bådplads. På flere havne tilbydes mulighed for tømning af autocampertoileter.

De 4 offentlige toiletter har åbent hele året og rengøres 3 gange ugentligt (i 2020 alle dage i ugen fra april - oktober).

De resterende toiletter åbner medio april og aflåses med udgangen af efterårsferien. De rengøres alle 2- 3 gang om ugen i åbningsperioden (2020 alle dage i ugen hele sæsonen).

I højsæsonen juni-juli-august hæves de ugentlige antal rengøringer fra 3 og op til 7 gange om ugen (afhængigt af mængden af turister). På havnene (toiletter og baderum) hæves det ugentlige antal rengøringer tilsvarende.

Multtoiletter

Der skelnes mellem toiletter og multtoiletter. Der er rindende vand og et rigtigt toilet på toiletter. Et multtoilet er et lokum med et hul i jorden eller en tank.

Multtoiletter er placeret ved de fleste shelterpladser. Der er enkelte nyetablerede primitive overnatningssteder, der mangler multtoilet, men disse er planlagt og bliver etableret, når myndighedsarbejdet er på plads.

Udfordringer

Toiletterne er primært placeret langs kysten, undtaget et enkelt på en rasteplads ved hovedvejen fra Bogø til Stege.

Strategien med toiletter langs med kysterne er positiv for de mange sejlende turister, men giver udfordringer for vandrene da der er flere kyststrækninger uden vandrerute og vanderene dermed er afhængige af de aftaler Camønonen afstedkommer.

Efter en rengøring af toilettet kan det være svært at sikre toilettet er indbydende til de næste gæster. Oplevelsen af renholdte toiletter er afhængig af de besøgene gæster efterlader pæne rum til den næste gæst.

Enkelte steder er der toiletter opstillet på private arealer, med aftaler med de private om rengøring. Her følger rengøringen ønskerne fra den private og der er derfor ikke mulighed for opfølgning eller kvalitetssikring.

Flere af toiletterne er anlagt for år tilbage og tilbyder forældede installationer. Der er toiletbygninger, der ikke er tilsluttet spildevandsudledning og skal tømmes af slamsuger efter behov eller er tilsluttet en vacumordning.

På Nyord er vacuminstallationen slidt ned og kræver omfattende årlige renoveringer før turistsæsonen, renoveringer der er ganske få der i dag, har viden til at udføre.

Affald

På Møn og Bogø findes i dag 200 affaldsspande, som fordeler sig med omkring ¼ ved busstoppesteder, ¼ på havne, og den sidste halvdel er placeret ved grønne områder, stadion, gadekær, rastepladser, overnatningspladser, parker, stisystemer, strande, legepladser og i Stege by. Affaldsspande placeret i toiletbygninger er ikke inkluderet i denne optælling.
Der er foruden almindelige offentlig tilgængelige affaldssspande, også placeret kuber til kildesortering. Disse er ikke inkluderet.

Gennem højsæsonen, juni, juli, august, tømmes der affald dagligt. I forårs- og efterårsmånederne er der ofte behov for tømning 1-2 gange om ugen. I vintersæsonen hjemtages eller aflukkes et antal affaldsspande, som ikke anvendes.

I ugerne omkring jul og nytår, fjernes særligt udsatte affaldsspande helt fra deres placeringer pga. hærværk.

I Vordingborg Kommune findes der over 20 forskellige typer af affaldsspande, og dermed også meget varierende kapacitet og kvalitet.

De forskellige typer af affaldsspande er ikke opdateret, og mange er udskiftet over det sidste år, så det eksagte antal af åbne affaldsspande kendes ikke pt, ej heller den samlede kapacitet/volumen heraf.

Der er fortsat mange åbne affaldsspande, som giver udfordringer hele året med henholdsvis fugle/måger som ”tømmer” skrald ud af spandende, samt store nedbørsmængder som gør affaldet unødigt tungt og besværligt at håndtere.

Udfordringer

Sæsonen 2020 genererede mere affald end et normalt år, og driften oplevede et øget behov for tømningsfrekvens. Flere steder var der udfordringer med manglende kapacitet i weekender, og i visse områder også fra dag til dag, trods daglig tømning/tilsyn.

I sæsonen 2020 blev der på havnen i Stege og Nyord, suppleret med containere, for at kunne følge med mængderne af genereret affald. Dette gav en uventet omkostning, da tømning af containere ikke kan udføres af eget driftspersonale.

Rastepladser/affaldsspande beliggende nær turistattraktioner, campingpladser og sommerhusområder, var i år særligt præget af store mængder affald, som tydeligt bærer præg af manglende kapacitet ved disse turistlokaliteter.

Desuden opleves en tiltagende problematik vedr. autocampere, som genererer en øget mængde affald på nye steder, som kommunen ikke var forberedt på at håndtere.

Hærværk er en væsentlig faktor i forbindelse med drift og udskiftning af affaldsspande. Særligt i købsstæderne og hvor unge mennesker samles og mødes, er der en tiltagende udfordring med hærværk på inventar, herunder affaldsspande.

Borde / bænke

Bænke og borde-bænke er vigtige for vandrere og cykelturister.

Der findes pt ca. 136 bænke og bordbænkesæt på Møn, Bogø og Nyord (data fra 2018).

Placeringen af borde/bænke er typisk ved udsigststeder, pausesteder/rastepladser, overnatningspladser, i parker og langs stisystemer, men dog hovedsageligt langs kysten og i Stege.

I Vordingborg Kommune findes der over 30 forskellige modeller. Nogle steder er der placeret et sæt (bord m. bænk), andre steder kun en bænk.

Tyveri af borde/bænke opleves jævnligt, når der sættes nyt ud. Langs de fleste steder er inventaret derfor støbt fast, monteret på tungt materiale som fx fliser, eller låst fast med kæde til andre ikke flytbare elementer. Om vinteren hjemtages borde og bænke efter en rullende plan til renovering med reperationer, slibning og maling. Mange borde/bænke kan dog repareres på stedet, hvis der sker skade eller hærværk.

Indsatser

Der arbejdes på etablering af faciliteter rundt om Stege Nor, i Hegnede Skov, på Hårbølle Havn, i Klintholm Havn, i Østermark og en toiletbygning ved Lake Apartment Klintholm Gods.

Toiletter

Der er i 2020 igangsat et udvidet samarbejde mellem drift og anlæg vedrørende vedligeholdelsen af nuværende toiletbygninger. Det har betydet at flere af bygningerne har gennemgået en mindre renovering, med udskiftning af toiletkummer, håndvaske og ydre bygningsdele.

I 2020 blev der i Klinteskoven indgået et samarbejde med staten, hvor der blev opstillet 2 mobile toiletter, 2 steder på statens arealer. Renholdelsen af toiletterne blev udført af kommunens driftspersonale under de samme kvalitetskrav som rengøringen på offentlige toiletter. Vordingborg Kommune har ansvaret for betaling af leje og tømningen af toiletterne fremadrettet.

Det er aftalt med staten, at statens toilet ved Ulvshale Naturskolen med en varmepumpe finaniseret af VK overgår til at være helårsåbent.

Der etableres fire nye multtoiletter på Møn, tre ved eksisterende primitive overnatningspladser og en ved en ny pauseplads.

Der er endvidere planlagt en ny kommunal toiletbygning ved Klintholm Gods Lake Apartments, som opføres i 2021, og hvortil der bør afsættes midler til efterfølgende kommunal drift af bygning og toiletter/bad.

Affald

Der er i år påbegyndt en indsats for at opdatere GIS-data vedr. placering og typer af affaldsspande, da platformen ikke er opdateret de seneste år. Med de økonomiske rammer der er til rådighed, forsøges der udskiftet så mange typer som mulig, hvor førsteprioriteten er de åbne beholdere. Desuden placeres affaldssspande mere optimalt for driften, dvs. tættere på vej, men fortsat tages hensyn til at man har mange muligheder for at komme af med affald, både til fods, i bil og på cykel.

Der er bestilt sensorer til i alt 200 af kommunens 500 affaldssspande, og disse monteres i februar 2021, i primært de beholdere som liggere i yderområder af kommunen. Dette system giver mulighed for smartere tømning, efter behov, og kan derfor give besparelse på tid/kørsel.

Fremadrettet

Shelters / Glamping

Der vurderes at være behov for flere naturskønt og kystnært beliggende shelters/glamping hytter. Ofte er det indenfor den stramt forvaltede strandbeskyttelseslinje, hvor det vil nødvendigt, at Vordingborg Kommune tager en dialog med Miljøministeriet for at få de nødvendige dispensationer. Der er ikke mulighed for på Vordingborg Kommunes arealer at udvide kapaciteten, og det er sandsynligvis ikke muligt at opnå dispensation til etablering af nye kystnære overnatningssteder. Så tæt samarbejde med lokale om etablering af overnatningspladser udenfor strandbeskyttelseslinjen er nødvendigt.

Borde / bænke

Borde og bænkesæt er primært placeret ved turistattraktioner, i Stege og langs kysten. Der er brug for flere borde og bænkesæt, særligt langs vandreruten Camønoen og cykelruterne, så det er muligt at tage en pause hvad enten det er for blot at hvile benene eller at spise frokost.

Det anslås, at der er behov for yderligere 15 borde- og bænkesæt og 40 bænke på Møn, Bogø og Nyord. Den præcise placering skal aftales med lokale lodsejere og kan udpeges efter forslag fra lokalbefolkningen/ turistaktørerne.

Placering af et nyt bord/bænkesæt suppleres med ny affaldsbeholder.

Samtidig bør der arbejdes med en forenkling/ensretning af typer/modeller efter en samlet designmanual for inventar i hele kommunen, der tager højde for behov, driftseffektivitet og de konkrete miljø, de placeres – byinventar er forskelligt fra inventar i det åbne land.

Toiletter

Der skal i samarbejde med staten og andre lodsejere arbejdes på en plan for placering af midlertidige toiletter i sommerperioden på statens og private lodsejeres arealer.

Det er væsentligt at de offentlige toiletter har en stand, der gør dem indbydende at anvende. Derfor er der øget fokus på udskiftning af toiletkummer, håndvaske, rengøringfrekvens mv. Dette er gældende både for offentlige toiletter og for toiletter ved Blå Flag Strande. Flere af toiletterne skal sikres bedre mod hærværk og tyveri (af fx toiletpapir) i højsæsonen (særligt problem ved Havnen i Stege).

Grundet målet med flere turister i skulderperioderne, bør flere af toiletbygningerne kunne anvendes om vinteren og der skal investeres i varmeinstallationer. I dag lukkes toiletterne for at undgå frostsprængninger.
Dette kræver øget drift i form af øget rengøring og vedligeholde samt løbende kontrol.

Der arbejdes på anlæg ef en ny toiletbygning på Nyord. Bygningen er planlagt at ligge tæt ved parkeringspladsen, så det placeres ved ankomst til Nyord og ikke kun tilbydes ved havnen på Nyord. Der er udfordringer med godkendelsen af placeringen, da dette er tæt på naturstyrelsens arealer og derved underlagt deres retninglinjer for godkendelse. Der bør lægges et politisk pres på Naturstyrelsen, således at toillettet på Nyord kan opsættes hurtigst muligt.

Affald

Der arbejdes i øjeblikket på en strategi for placeringer og håndtering af affaldsspande i hele Vordingborg Kommune, særligt med fokus på placeringer, kapacitet og type af affaldsspand. Dette er i høj grad baseret på mere effektiv drift og intelligente systemer, placeringer som tilgodeser turister og besøgende – fremfor parcelhuskvateret – og ikke mindst ønsket om en samlet indsats mod måger og andre store fugle, samt rotter, der tiltrækkes af åbne affaldsspande.

Den kommende designmanual for inventar i Vordingborg Kommune vil også medføre opdateringen af typen af affaldsspande, som kan give et bedre overbliv over kapaciteten, og dermed kan der gives et kvalificeret bud på en samlet mængde affald genereret over fx en sommersæson (maj-oktober).

Den kommende strategi og designmanual bør højde for et forventet krav om sortering af affald i det offentlige rum i 2025.

Der bør afsættes midler til pilotforsøg med sortering af affald i det offentlige rum i 2021 inden der træffes beslutning om en endelig løsning.

Indtil da er anbefalingen, at driften på tømning af affald i det offentlige rum på Møn i 2021 og 2022 holdes på samme niveau som i 2020, hvor rengøringsindsatsen blev mere end fordoblet.

Anbefalinger

Det anbefales, at der i sommerhalvåret ansættes to Camøno-Rangere / Handyman til at tage rundt på Møn, Bogø og Nyord i turistsæsonen (1. maj – 1. oktober), for at holde orden og løbende kontrol, være synlige for turister og lokale, besvare spørgsmål og løse akutte problemer ud over den nuværende drift.
Økonomisk overslag: 400.000 kr.

I 2021 og 2022 fastholdes rengøring af toiletter (og åbningssæson) på niveauet for 2020.
Økonomisk overslag: 2 mio. kr. pr. år..

Det anbefales endvidere, at driften på tømning af affald i det offentlige rum på Møn i 2021 og 2022 holdes på samme niveau som i 2020.
Økonomisk overslag: 1 mio. kr. i 2021 og 2022.

Derudover afsættes midler til pilotforsøg med sortering af affald i det offentlige rum i 2021 inden der træffes beslutning om en endelig løsning.
Økonomisk overslag: 100.000 kr.

Det anbefales at støtte op om etableringen af en Dark Sky Shelter i Hegnede Skov med et årligt driftstilskud (Kr. 30.000 p.a.) og nye servicefaciliteter som multtoilet, affald og drikkevand. Hvor kom det lige fra? Det er et at de tiltal, der er undervejs. Det har været der hele tiden. Der er flere undervejs i samarbejde med staten.

Generelt på Møn lægger staten gerne areal til nye faciliteter, Museum Sydøstdanmark fundraiser gerne og tager bygherrerollen til anlæg. Det anbefales, at Vordingborg Kommune afsætter ressourcer til efterfølgende kommunal drift og indgår i samarbejde med de parter om fælles servicering af outdoorturister.

Det anbefales endvidere, at der i 2021 udarbejdes en samlet plan for placering og drift af toiletter (rengøringsfrekvens, åbningssæson, vedligehold, hærværks-sikring) eller indgås aftaler med private om toiletadgang langs vandreruten Camønoen og særligt inde i landet. Økonomiske konsekvenser af planen (i drift og anlæg) forelægges til budget 2023.

For at være bedre rustet til turistsæsonen 2021 (og 2022) opsættes 5 mobile toiletvogne på strategiske steder langs Camønoen (inde i landet) i perioden 1. maj - 1. oktober og med daglig rengøring.
Økonomisk overslag: 120.000 kr. i 2021 og 2022.

Den allerede godkendte nye kommunale toiletbygning ved Klintholm Gods Lake Apartments opføres i foråret 2021, og der afsættes ressourcerer til efterfølgende kommunal drift af bygning og toiletter/bad.
Økonomisk overslag: 180.000 kr. pr. år.

Der findes allerede 2 driftskonti til stier:

  • Sydsjællandsleden
  • Kystnære stier og vandaktiviteter

Disse benyttes allerede til driftsopgaver for stier og ruter, adgang til vand, udvidelse af vandsportsfaciliteter mm.

Når administrationen her i rapporten angiver anslået drift, kan det derfor ikke findes i eksisterende driftsbudgetter.

Det, administrationen foreslår i denne rapport, er beskedent i forhold til det serviceniveau, der lægges op til, at Vordingborg Kommune bør bidrage med for at fremme bæredygtig turisme, her især vandreturismen på Møn, ifølge rapporten Camønoen 2.0.

Kort

Klik på kortet og det vises i stort vindue, hvor du kan zoome ud og ind.

Inde på det store kort kan du på lagikonet billede af lagikonet tænde og slukke for temaerne.

kort over affaldsspandes placering på Møn

kort der viser forskellige faciliteter knyttet til fritid på Mønkort der viser hvor der er shelters på MønKort der viser hvor der er bålpladser på MønKort der viser hvor der er vandposter med drikkevand på MønKort der viser hvor der er offentlige toiletter på MønKort der viser hvor der er tørvejrsrum og madpakkested på MønKort der viser hvor der er rastepladser og madpakkesteder på MønKort der viser hvor der er badestrande på MønKort der viser hvor der er bænke på MønKort der viser hvor der er bord bænkesæt på Møn