Spring til indhold

Biler og Busser

Status

I dag ankommer besøgende til Møn med bil eller bus via Dr. Alexandrines Bro fra Kalvehave eller Farø/Bogø.

De primære destinationer for turister og besøgende er Møns Klint, de syv sommerhusområder, Nyord, Stege samt en del mindre attraktioner i det åbne land.

Der mangler generelt databaseret viden om trafikbelastningen og trafikmønsteret på Møn.

Det er dog blevet stadig tydeligere, at den øgede turisme har medført stigende trafikproblemer, særligt i Stege.

I dag opleves der store udfordringer omkring afviklingen af trafikken ved Store Bro og gennem Stege og Lendemarke i højsæsonen. Trafikbelastningen i højsæsonen er normalt ca 13.000 kørertøjer i døgnet målt ved Store Bro. I tidligere år har det primært været et problem i forbindelse med tirsdagsmarkederne i juli måned, men i sommeren 2020, var situationen med trafikprop og kødannelse langt ud af Lendemarke hverdagskost. Det skønnes, at trafikken på Møn var ca. 20% højere i sommeren 2021, hvor situationen i Stege blev yderligere forværret.

Som sagt mangler der viden om trafikmønsteret og -belastningen generelt, herunder fx om trafikken i Stege skyldes besøg i Stege eller gennemkørsel til øvrige destinationer såsom Møns Klint eller Nyord.

Hvis det er besøg i Stege kan det skyldes søgning efter en parkeringsplads, hvor den besøgene måske kører helt ind i Stege bymidte for at konstatere, at der ikke er plads, for at køre tilbage over Store Bro og parkere i Lendemarke. Dermed tælles trafikken 2 gange.

Vejnettet

Det er dog klart, at vejnettet ikke er dimensioneret til den trafik og de køretøjer, der er i dag, da hovedparten af de mindre veje er anlagt før 1960. Særligt området syd for Noret og i den østlige del af Møn har mange smalle veje, hvilket fremgår af kortet.

Samtidig går hovedparten af trafikken til fx Møns Klint som er hovedattraktionen gennem Stege.

Ude i landområderne er der flere steder, hvor cykler og gående/vandrere føler sig utrygge pga. smalle veje, som gør at afstanden til bilerne bliver for lille.

Der er samtidig sket en øgning i størrelsen af landbrugsmaskiner, så en mejetærsker i dag har en bredde på 4,2 meter. Dette gør det meget vanskeligt for en mejetærsker og en personbil/bus at passere hinanden.

Busbetjening

Stege betjenes af følgende busforbindelser hele året:

 • 660R til Vordingborg over Kalvehave (1/2 time drift hverdage i dagtimer og 1 time drift aften og weekend
 • 664 til Vordingborg over Bogø (1 time drift hverdage, reduceret weekend)
 • 760 til Nykøbing over Farø (3 daglige ture på skoledage)
 • 667 til Klintholm havn

Stege betjenes i sommerperioden yderligere af busserne:

 • 663 til Nyord i skolesommerferien (3 daglige ture alle dage)
 • 678 til Klintholm-Geocenter-Liselund i perioden 1. maj til 1. oktober (3 daglige ture alle dage i skolesommerferien og 1 daglig tur i yderperioden)

På busrute 663 og 678 er i sæsonen 2020 talt hhv. 625 og 2.623 passagerer. Disse 2 busruter er nyoprettet i 2020 og havde formentlig gavn af ekstraordinært mange besøgende på Møn grundet Corona.

Buslinjerne 663 og 678 betjenes af overskudskapacitet fra andre ruter, som ikke kører i sommerferien. Derfor er den samlede pris for dette kun ca. 400.000 kr. pr. år.

De 2 buslinjer forventes i skolesommerferien at medtage passagererne gratis (afventer godkendelse i Movias direktion). Dette forventes at øge kommunens udgift for de 2 buslinjer til 500.000 kr.

Det er billigt at få de 2 busser 663 og 678 til at køre i ferien, men der er kun en udnyttelsesgrad på 10%. Dvs. at der kun i snit er 5 passagerer pr. afgang i en bus, som kan have 50 personer med. Det er et dyrt tilbud set i forhold til hvor mange, som bruger busserne.

Indsatser

Der er ikke sket nogen udvidelse af vejnettet på Møn.

De tiltag, som er foretaget i de sidste 20 år har været målrettet dem, der cykler og til dels går langs det overordnede vejnet.

Fremadrettet

Som sagt opleves allerede i dag trafikudfordringer på Møn i turistsæsonen. I Stege i form af øget trafikbelastning og kødannelse på Lendemarke siden. Og på de mindre veje i det åbne land i form af utryghed for cyklister og vandrere, samt udfordringer med små veje og store landbrugsmaskiner.

Hvad angår trafikbelastningen i Stege, vurderes det ikke muligt at omlægge væsentlig trafik uden om Stege.

Dyrskuepladsen, som ligger 450 m nord for Storegade for enden af Rådhusgade er et kommunalt ejet græsareal, som i dag kun benyttes til parkering ved ”Tirsdagsmarked”.
Dette areal kunne udnyttes hele turistsæsonen ved at skilte bedre til den.
Dyrskuepladsen vil være ideel for trafikanterne, som kommer til Stege fra øst.
Dyrskuepladsen ligger i samme afstand til Storegade som det private areal ved den gamle Sukkerfabrik.

Busbetjening

Hvis der etableres et feriecenter ved Hjelm Bugt kan kan fx oprettes ny rute Stege-Lendemarke-syd om Stege Nor-Feriecenter Møn-Råbylille strand-Busemarke- Klintholm Havn, som får skift i Klintholm havn til linje 678 for rejsende til Geocenteret og Liselund, samt skift i Stege til linje 663 for rejsende til Nyord.

Overslagspris for ny ny rute: Stege-Lendemarke-syd om Noret-Feriecenter Møn-Råbylille strand-Busemarke- Klintholm Havn med 2-timers drift alle ugens dage i tidsrummet kl. 8-22 i juni, juli, august: 500.000 kr. pr. år (ved gratisbus) eller 400.000 kr. pr. år (ved betalingsbus).

Feriepark Møn og Sukkerfabrikken

En eventuel realisering af de to aktuelle feriepark/-hotelprojekter på Sukkerfabrikken og ved Hjelm Bugt vil formentlig medføre mere trafik. Etablering af en feriepark ved Hjelm Bugt vurderes at kunne have en positiv effekt på trafikken gennem Stege ved, at en del af trafikken ledes syd om Noret og ved at endagsturismen (som i væsentligste grad netop er besøg til Møns Klint med trafik gennem Stege til følge) vil gå uden om Stege. Det må dog også forventes, at gæsterne på feriecenteret vil besøge Stege på et tidspunkt for deres besøg på Møn.

Samtidig betyder trafikken til feriecenteret også en øget biltrafik på de smalle veje syd om Noret. Ved etablering af et feriecenter med et større antal overnatningsmuligheder skal der ses på mulige tiltag på vejnettet, så biler kan passere hinanden og de bløde trafikanter kan føle sig trygge.

Det kan være at udvide nogle vejstrækninger samt en generel sænkning af den tilladte hastighed på de mindre veje.

Udvidelse af veje med 1 meter koster ca. 1 mio. kr./km. Etablering af en ny vej i 6 meters bredde koster ca. 6 mio. kr./km.

Tjørnemarksvej bør lukkes inden etableringen af Feriecenter Møn. Vejen er meget smal og vil blive brugt som den direkte vej til centeret for både dem, der er kendt i området og dem, der bruger en gps til at finde vej. Tjørnemarksvej bruges i dag som smutvej af mange biler på trods af dens ringe bredde. Der er huse på begge sider af vejen, så en breddeudvidelse er ikke umiddelbart muligt.

Etablering af ferieboliger på den gamle sukkerfabrik i Lendemarke vil formegentligt også bidrage til øget biltrafik i Stege og på Møn. Sukkerfabrikken forventer at etablere en større parkeringsplads i den vestlige del af området til hotellets gæster. Det vurderes dog at være for langt væk fra Stege centrum til også at kunne udgøre en shuttlebusløsning.

Begge projekter arbejder med idéer om shuttlebusser, der kan bringe turisterne rundt på Møn, som kan være med til at reducere biltrafikken. Det vil i så fald kræve, at der udlægges et område centralt i Stege til parkering for sådanne.

Det er ikke muligt på foreliggende grundlag at forudsige hvad et feriecenteret ved Hjelm Bugt vil betyde for trafikken på Møn, herunder om fx shuttlebusser eller andet kan konvertere en del af biltrafikken til bustrafik. Dette vil blive belyst indgående i forbindelse med den VVM-redegørelse, der bliver udarbejdet i forbindelse med lokalplanen for feriecenteret. i den indgår der nogle anbefalinger, lige som at redegørelsen vil indeholde anbefalinger til at imødegå eventuelle trafikudfordringer.

Eventuelle tiltag til de to feriepark/hotelprojekter bør afvente ovenstående og bør under alle omstændigheder afvente deres eventuelle realisering, hvorfor nærværende plan ikke kommer med konkrete anbefalinger.

Tiltag på den korte og lange bane

Uanset om de to ferieparkprojekter bliver en realitet, er det en realitet, at der allerede i dag er trafikudfordringer, som bør håndteres forud for kommende turistsæson.

Før der iværksættes omkostningstunge løsninger til at håndtere trafikken i Stege, er det dog nødvendigt at få udarbejdet en egentlig trafikanalyse. En analyse, der både omfatter trafiktællinger på udvalgte strækninger og interviewundersøgelse af adfærd og bevægelsesmønster, besøgssteder mv. Hvad er deres formål med kørslen, hvad er destinationen, besøg under vejs, overnatning osv.

Når trafiktællingerne og resultat af interviewundersøgelse foreligger kan der udarbejdes en trafikanalyse, som vil indeholde konkrete anbefalinger til tiltag.

Anbefalingerne til tiltag kan fx være bedre skiltning til parkeringspladser, direkte eller anbefalede køreruter, nyanlæg af (udvidelser af) veje.

Indtil da foreslås simple, billige og midlertidige løsninger.

Anbefalinger

Det anbefales, at der i sommermånederne 2021 (1. maj – 1. oktober) foretages trafiktællinger på udvalgte vejstrækninger specielt i og omkring Stege og Lendemarke og på Klintevej ved Møns Klint.

Vejdirektoratets tællestation på Støvvasen skal tælle permanent hele sommeren. Kommunen er i dialog med Vejdirektoratet om dette med start  foråret 2021.

Som supplement hertil iværksættes en interviewundersøgelse i samarbejde med turismeaktørerne om turisternes bestemmelsessted, besøgsformål, rute, transportform,  oplevede udfordringer, ønsker til forbedringer mv.
Økonomisk overslag: 250.000 kr.

Når trafiktællingerne og resultat af interviewundersøgelse foreligger kan der udarbejdes en fysisk strategisk plan for trafikafviklingen, som vil indeholde konkrete anbefalinger til langsigtede tiltag.
Økonomisk overslag 200.000 kr.

Tiltag på den korte bane:

 • Dialog med Vejdirektoratet om tydelig skiltning om P-pladser ved indgangen til Stege (på Lendemarke siden).
  Økonomisk overslag: 200.000 kr.
 • Dialog med politiet om muligheden for en generel sænkning af den tilladte hastighed på de mindre veje.
 • Samarbejde med turistaktørerne om bedre formidling af busbetjening
  Økonomisk overslag: 50.000 kr.

 • Udvidet samarbejde med Sukkerfabrikken om P-pladser på deres område.
  Økonomisk overslag: 75.000 kr.

Kort

Klik på kortet og det vises i stort vindue, hvor du kan zoome ud og ind.

Inde på det store kort kan du på lagikonet billede af lagikonet tænde og slukke for temaerne.

Kort der viser vejnettet på Møn

Kort der viser busruter på Møn